Logo
Logo

Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Betocor, wordt verwezen naar Betocor BV, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17 A en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk BE0884 683 055.
 
Wanneer u beroep doet op de diensten van Betocor, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Betocor verzamelt, waarom Betocor deze verzamelt en wat Betocor hiermee doet. Hierbij wil Betocor er u tevens op wijzen dat zij steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover zij beschikt.
 
In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • welke gegevens Betocor verzamelt.
 • hoe Betocor die gegevens gebruikt.
 • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

 

1. Welke gegevens verzamelt Betocor?

 
Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, uw emailadres,...), die Betocor nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

 

Voor nagenoeg alle diensten van Betocor dient u Betocor vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van Betocor.
 
Betocor verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie of seksuele geaardheid.

 

2. Hoe gebruikt Betocor deze gegevens?

 
Betocor hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
 
De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 
Betocor gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar om tussenkomst verzocht. Wanneer diensten door Betocor worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor Betocor werd aangesteld. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Betocor.
 
Betocor vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Betocor met uw toestemming uw persoonlijke data gebruiken voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden. U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven, zal de klant worden opgenomen in de nieuwsbrief van Betocor. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. Betocor zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.

Betocor verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. Betocor kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.
 
Betocor deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Betocor, behalve in een van de volgende omstandigheden:
- Met uw toestemming
Betocor kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Betocor wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

  - Met domeinbeheerders
  Als één van de programma's van Betocor wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

  • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen.
  • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
  • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
  • Om juridische redenen

  Betocor deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Betocor als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

  • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
  • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
  • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
  • de rechten, eigendom of veiligheid van Betocor, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

  Als Betocor betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

  Betocor doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

  • Betocor evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
  • Betocor beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Betocor, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Betocor te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

   

  3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

   
  Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Betocor duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Betocor via emailadres info@betocor.be onder andere contacteren om:

  • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
  • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
  • een datalek te melden.

  Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Betocor proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Betocor die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Betocor u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

   
  Betocor kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).
   
  Betocor streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Betocor, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

   

  4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

   
  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Betocor.

   

  5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

   
  Betocor controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer Betocor formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

   

  6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

   
  Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Betocor zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.