Logo
Logo

Algemene Voorwaarden

Op alle aannemingen en verkopen door BETOCOR zijn uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs al werden deze voordien of naderhand medegedeeld.

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de opgegeven uitvoeringstermijnen louter indicatief en zonder enige verbintenis. Indien de uitvoering op vraag van de opdrachtgever wordt uitgesteld, om welke reden ook, vervallen automatisch en van rechtswege de opgegeven uitvoeringstermijnen zonder enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in hoofde van de opdrachtgever.

 

Indien de opdrachtgever om enige reden de aanneming zou beëindigen of annuleren, heeft BETOCOR recht op de vergoeding van alle eventueel reeds uitgevoerde werken en op een forfaitaire vergoeding van 15% van de aannemingsprijs (deze forfaitaire vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en de eventuele winstderving).

 

De uitgevoerde werken worden onmiddellijk na uitvoering opgeleverd en alvorens andere aannemers op de uitgevoerde werken hun werken aanvangen en/of verder zetten. De ingebruikname van de uitgevoerde werken wordt als oplevering en aanvaarding beschouwd.

 

De werken worden door de opdrachtgever nagezien. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen op straffe van verval binnen de acht (8) dagen na oplevering te worden gemeld bij aangetekend schrijven aan BETOCOR. Nadien worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard.

 

Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de negentig (90) dagen na oplevering worden gemeld bij aangetekend schrijven aan BETOCOR.

 

In geen geval kunnen klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken tot gevolg hebben dat de opdrachtgever het recht heeft de betaling op te schorten of uit te stellen.

 

De totale aansprakelijkheid van BETOCOR zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende werken bedongen aannemingsprijs (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van BETOCOR voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie ... is steeds uitgesloten.

 

Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van BETOCOR te Hooglede binnen de 30 dagen na factuurdatum.

 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vermeerderd met de interesten berekend volgens de wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10%, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle andere nog verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. In dit geval zal BETOCOR het recht hebben om elke verdere uitvoering op te schorten tot na de volledige betaling of om de waarborgen te eisen die zij nodig acht, zonder enig recht op schadevergoeding of vertragingsboete in hoofde van de opdrachtgever.

 

Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle vorderingen of geschillen die er uit voortvloeien of ermee verband houden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.

 

Artikel betreffende verwerking klantgegevens:
 

Wanneer diensten door BETOCOR worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor BETOCOR werd aangesteld. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van BETOCOR. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de klant. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze doeleinden. Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven, zal de klant worden opgenomen in de nieuwsbrief van BETOCOR. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. BETOCOR zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/ haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.